Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 5
Truy cập: 3.808.463

Thông tư số 40/2011/TT-BTNMT quy định về định mức KTKT xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý.

Thông tư số 40/2011/TT-BTNMT quy định về định mức KTKT xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý.

04-07-2012 | 11:21:30

Thông tư này thay thế Quyết định số 2826/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức Kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

Thông tư 152/2011/TT-BTC Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP

Thông tư 152/2011/TT-BTC Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP

04-07-2012 | 11:20:18

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường

Thông tư 36/2011/TT-BCT ban hành ngày 28/9/2011

Thông tư 36/2011/TT-BCT ban hành ngày 28/9/2011

04-07-2012 | 11:19:04

quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành công thương

Thông tư số 129/2011/TT-BTC ban hành ngày 15/9/2011

Thông tư số 129/2011/TT-BTC ban hành ngày 15/9/2011

04-07-2012 | 11:18:22

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Ban hành 3 TT mới về Quy trình quan trắc nước biển, chất lượng nước mưa, môi trường đất

Ban hành 3 TT mới về Quy trình quan trắc nước biển, chất lượng nước mưa, môi trường đất

04-07-2012 | 11:17:42

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2011.

Thông tư 30/2011/TT-BCT

Thông tư 30/2011/TT-BCT

04-07-2012 | 11:16:32

quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử Thông tư này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 23/09/2011.

Ban hành 06 thông tư về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đối với 06 thành phần môi trường.

Ban hành 06 thông tư về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đối với 06 thành phần môi trường.

04-07-2012 | 11:15:40

Các thông tư trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2011

Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của NĐ 29/2011/NĐ-CP

Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của NĐ 29/2011/NĐ-CP

04-07-2012 | 11:14:35

về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

Thông tư số 92/2011/TT-BTC

Thông tư số 92/2011/TT-BTC

04-07-2012 | 11:12:40

về hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim