Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 3
Truy cập: 3.805.235

Kiềm chế gia tăng ô nhiễm

Thứ Tư, 17 Tháng Tư 2013 8:16 SA

Từ nay đến năm 2015 các mục tiêu và chỉ tiêu đạt được là kiềm chế xu hướng gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường

Từ nay đến năm 2015 các mục tiêu và chỉ tiêu đạt được là kiềm chế xu hướng gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, ý kiến đóng góp tại cuộc họp lấy ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ môi trường giai đoạn đến năm 2020 ngày 9/4 tại Hà Nội.

Kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ môi trường đến năm 2020 nhằm cụ thể các nội dung, biện pháp và giải pháp đã được xác định tại chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, các mục tiêu và chỉ tiêu đạt được trong giai đoạn đến năm 2015 là kiềm chế xu hướng gia tăng ô nhiễm, kiềm chế xu hướng suy giảm đa dạng sinh học, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên, cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự thảo Kế hoạch đã đưa ra bảy giải pháp thực hiện bao gồm: hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường; kiện toàn bộ máy tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường; tăng cường và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; xây dựng cơ chế đặc thù cho hoạt động thanh tra về môi trường; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe giới thiệu đề xuất hệ thống chỉ tiêu về môi trường giai đoạn 2020 phân kỳ cho hai giai đoạn. Cụ thể nâng độ che phủ rừng lên 42-43% vào năm 2015 và 44-45% vào năm 2020, về cấp nước 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đề xuất đến năm 2015 đạt mục tiêu xử lý 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kể cả các cơ sở mới phát sinh ngoài danh mục của Quyết định 64/2003/QĐ-TTg, các chỉ tiêu tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn theo Quyết định số 2149/2009/QĐ-TTg ngày 17/12/2011 phê duyệt chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 2038/2011/QĐ-TTg phê duyệt đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 sẽ được cân nhắc đưa vào hệ thống chỉ tiêu môi trường quốc gia đến năm 2015…

Các chuyên gia đều thống nhất ý kiến là cần xác định chỉ tiêu môi trường một cách có cơ sở khoa học và thực tiễn, có tính khả thi, lấy con người và phát triển con người làm trọng tâm, mục tiêu của Kế hoạch là bảo vệ môi trường bền vững về mảng nâu và mảng xanh.

Ngoài sự tham gia của các bộ, các ngành thì vai trò của các chính quyền địa phương rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch.

Kim Sơn (Tổng Cục Môi Trường)

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim