Happy New Year 2020

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 7
Truy cập: 3.769.671

Danh mục các nguồn thông tin về đánh giá tác động môi trường và kiểm soát ô nhiễm

Thứ Ba, 04 Tháng Chín 2012 3:49 CH

DANH MỤC CÁC NGUỒN THÔNG TIN VỀ

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM

Tên tổ chức

Nội dung thông tin

Địa chỉ

Biomedical&EA group (BEAG) of Brookhaven National Library

Nhóm đánh giá môi trường và y sinh của thư viện quốc gia Brookhaven

Trang Web này cung cấp các địa chỉ và thông tin cấn thiết để liên lạc hay tiếp cận với các nguồn thông tin về đánh giá sức khoẻ và ảnh hưởng của môi trường lên sức khoẻ. Một công cụ tìm kiếm sẽ giúp tìm kiếm các thông tin về đánh giá rủi ro.

http://envirolink.

netforchange.com

email: morris@bnl.gov

Danh mục các nguồn về môi trường trên Internet

Kết nối với các nguồn thông tin về môi trường như: các hội nghị. Hội thảo, đào tạo về môi trường.

Kết nối với các nguồn thông tin về pháp luật, pháp chế về môi trường.

Các báo cáo khoa học, tư vấn và dịch vụ về môi trường.

http://www.envirosw.com

Envirolink

Envirolink là tập hợp các nguồn thông tin đầy đủ và được cập nhật về những địa chỉ các trang Web có liên quan đến môi trường trên Internet. Mục tìm kiếm về ĐTM (EIA search) cho phép tìm kiếm các bài báo về đánh giá rủi ro cũng như các báo cáo phân tích.

http://envirolink.

netforchange.com

Email: info@envirolink.org

Environmental Protection Online

Các trang vàng về bảo vệ môi trường.

Thông tin về các sự kiện có liên quan.

Kết nối với các trang Web có liên quan khác.

http://www.eponline.com

email: webmaster@eponline.com

Environmental Software Services (ESS) GmbH

Các dịch vụ phần mềm về môi trường GmbH

Đây là trang Web của một công ty nghiên cứu nhỏ của áo cung cấp các dịch vụ thông tin và các hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Trang Web này cũng có chứa danh mục các địa chỉ Web về môi trường và cho phép bạn kết nối với các trang Web này.

http://www.ess.co.at/

email: info@ess.ca.at

 

Environmental Treaties and Resource Indicators

Các công ước về môi trường và chỉ dẫn nguồn

Dịch vụ này là một công cụ trực tuyến, được tích hợp với các dữ liệu về nội dung và tình hình thực hiện các công ước quốc tế về môi trường cùng với các chỉ dẫn nguồn của các quốc gia (cụ thể là các biến động về khoa học trái đất, về môi trường và kinh tế xã hội ở cấp quốc gia). Các công ước môi trường và các chỉ dẫn nguồn cấp quốc gia bao gồm 9 vấn đề môi trường toàn cầu: biến đổi khí hậu, phá huỷ tầng ô-zôn, ô nhiễm không khí, sa mạc hoá và hạn hán, bảo tồn đa dạng sinh học, nạn phá rừng, các đại dương và các nguồn tài nguyên sinh vật của chúng, vấn đề về thương mại và môi trường, và dân số.

http://sedac.ciesin.org/

pidb/pidb-home.html

email: www.mail@ciesin.org

 

EPA's Air Pollution Database

Cơ sở dữ liệu về ô nhiễm không khí của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (AIRS)

Đây là kho dữ liệu về các nguồn có liên quan đến ô nhiễm không khí ở nhiều nước khác nhau. Trong đó có danh mục các nguồn dữ liệu thu được từ hệ thống trạm Monitoring, danh mục các nguồn gây ô nhiễm không khí, các tài liệu, dữ liệu tham khảo, các bản đồ và đồ thị biểu diễn, và thông tin về hệ thống chuyển giao công nghệ.

http://epa.gov/ebtpages/

air.html

 

ESSA Software Ltd.

Công ty phần mềm ESSA

Trang Web này có chứa những thông tin có liên quan đến các phần mềm ứng dụng hỗ trợ cho công tác ĐTM của công ty ESSA. Đây là công ty đầu tiên trên thế giới phát triển phần mềm Calyx. Các chương trình máy tính của họ cho phép người dùng có thể xem xét một cách tổng quát các tác động môi trường tiềm tàng trước khi chúng xảy ra.

http://www.essa.com

email: webmaster@essa.com

IEA greenhouse Gas R&D programme

Chương trình "IEA Greenhouse Gas R &D"

Đây là chương trình hợp tác quốc tế giữa 16 nước và 3 nhà tài trợ công nghiệp nhằm xác định được phương pháp giảm lượng phát thải khí nhà kính từ các nguyên liệu có nguồn gốc dầu. Trang Web này có chứa những thông tin khoa học về hiện tượng nóng lên của trái đất, các gải pháp kỹ thuật nhằm giảm lượng khí nhà kính, các bản tin về hiện tượng nhà kính, các ấn phẩm kỹ thuật, thông tin về các hội nghị, hội thảo, báo cáo, trình bày của các chương trình hợp tác, và kết nối với rất nhiều trang Web khác.

http://www.ieagreen.org.uk/

email: mail@eiagreen.demon.co.uk

Impact Assessment Unit at Oxford Brookes University

Trung tâm Đánh giá tác động thuộc Trường Đại học Oxford

Thông tin chi tiết về các hoạt động nghiên cứu của trung tâm.

Các ấn phẩm do Trung tâm xuất bản trong lĩnh vực ĐTM.

Thông tin về các khóa đào tạo về ĐTM.

Phổ biến các kinh nghiệm ĐTM mới.

http://www.brookes.ac.uk/iau/

email: gjwood@brookes.ac.uk

Institute of Advanced Manufacturing Sciences (IAMS)

Viện Khoa học sản xuất tiên tiến

Các cơ sở dữ liệu về các kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm áp dụng cho các ngành công nghiệp.

Các thông tin liên quan đến hóa chất và.

Thông tin về các điểm nóng về môi trường, về đào tạo.

Cung cấp phần mềm về các kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm cho một số ngành công nghiệp miễn phí.

http://www.iams.org

email: webmaster@techsolve.org

Interaction

hông tin về phát triển và các trợ giúp nhân đạo có thể là hữu ích đối với một số trường hợp. Trong mục search của trang Web này, với câu lệnh tìm kiếm "Environmental assessmant", bạn có thể kết nối được với rất nhiều trang Web khác của các cơ quan chính phủ có liên quan tới việc thực hiện ĐTM. Trong trang Web này có hai đề mục có thể là có chứa những thông tin hữu ích với công tác ĐTM, đó là: Office of Technology Assessmant và USAID Environmental &Natural Resources Policy abd Training Project.

http://www.oneworld.net

email: ia@interaction.org

International Institute for Environment and Development

Viện Nghiên cứu môi trường và phát triển quốc tế

Trong trang Web này có chứa danh mục các chỉ dẫn về ĐTM, bao gồm rất nhiều tóm tắt về các nguồn thông tin khác nhau, cung cấp thông tin cần thiết chỉ dẫn cách thức thu thập các thông tin này.

Trong trang Web này còn có cả dịch vụ thông tin về đánh giá nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường quốc tế (Gọi tắt là Interaise), dịch vụ thông tin này sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin về các chiến lược bảo tồn quốc gia và các chiến lược phát triển bền vững cấp quốc gia.

http://www.oneworld.net

email: resource.centre@iied.org

Natural Environment Research Council (NERC)

Uỷ ban nghiên cứu môi trường (NERC)

Trang Web này cung cấp cho bạn các số liệu, cơ sở dữ liệu mà Mạng quan trắc và phân tích môi trường Anh thu thập, lưu giữ, phân tích và lý giải dựa trên những biến số vật lý, sinh học và hoá học phù hợp với những biến động về môi trường. Các cơ sở dữ liệu này có chứa rất nhiều thông tin. Trang Web này cũng cung cấp cho bạn khả năng kết nối rất tuyệt vời với các trang Web khác về môi trường.

http://www.nerc.ac.uk/

email: webmaster@nerc.ac.uk

Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe

Trung tâm môi trường vùng của Trung và Đông Âu

Trang Web này có chứa tin tức hàng ngày có liên quan đến môi trường, danh mục các ấn phẩm về rất nhiều chủ đề khác nhau có liên quan môi trường trên Internet và kết nối với các nguồn này.

Trang Web này cũng có một số cơ sở dữ liệu về các cơ quan tài trợ cho các dự án, tổ chức về môi trường, CSDL về các chuyên gia môi trường trong khu vực cung cấp những thông tin cơ bản nhất về các chuyên gia này và đại chỉ liên hệ của họ.

Đặc biệt trang Web này còn có mục trao đổi với các chuyên gia môi trường có trình độ trong khu vực về các vấn đề có liên quan đến môi trường và họ sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp tương ứng cho những vấn đề được hỏi. Trang Web này không có mục tìm kiếm, do đó việc tìm kiếm thông tin khá chậm.

http://www.rec.org

Risk World

Thông tin về quản lý và đánh giá rủi ro.

Tin tức, các báo cáo, ấn phẩm có liên quan.

Thông tin về các tổ chức, hội thảo và các sự kiện có liên quan.

Thông tin về các nguồn tài trợ, học bổng cho các khóa đào tạo liên quan đến quản lý rủi ro và đánh giá rủi ro.

http://www.riskworld.com/

Sierra Club

Câu lạc bộ Sierra

Có khả năng kết nối với rất nhiều các tạp chí, bản tin và các bài báo cũng như những địa chỉ Web có chứa thông tin về các chủ đề như: hiện tượng nóng lên của trái đất, giáo dục môi trường và nhiều chính sách khác nhau. Trang Web này cũng cho bạn khả năng kết nối với nhiều nguồn thông tin khác trên Internet.

http://www.sierraclub.org

email: information@sierraclub.org

Stockholm Environment Institute

Viện Môi trường Stockholm

Các thông tin về một số công cụ phần mềm dùng để lập kế hoạch và phân tích mối quan hệ môi trường - năng lượng và download các phần mềm này.

Trang Web này có các cơ sở dữ liệu quan trọng sau:

LEAP: cơ sở dữ liệu về hệ thống lập kế hoạch cho việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế dài hạn. CSDL này có chứa các thông tin cần thiết về năng lượng được sử dụng làm công cụ để dự đoán.

EDB: cơ sở dữ liệu về môi trường có chứa các thông tin có liên quan đến năng lượng. EDB có thể kết nối được với LEAP dùng để tính toán những hậu quả của các kịch bản về năng lượng thay thế .

G2S2: là cơ sở dữ liệu về hệ thống các kịch bản về khí nhà kính, về việc phát thảikhí nhà kính của con người, cơ sở dữ liệu này là một công cụ đánh giá chính sách dùng để phân tích những mô hình phát thải có khả năng xảy ra trong tương lai.

WEAP: cơ sở dữ liệu về hệ thống lập kế hoạch và đánh giá nước, là một công cụ dựa trên máy tính rất dễ sử dụng dùng để mô hình hoá mối quan hệ cung cầu với nhưngx giả định về lập kế hoạch thay thế.

Hệ thống phần mềm PoleStar Software System: là một công cụ vi tính dùng để nghiên cứu và lập kế hoạch có tính bền vững.

http://www.sei.se/

email: postmaster@sei.se

UNEP Division of Technology Industry and Economy

Là một trung tâm của UNEP đóng tại Paris có nhiệm vụ thúc đầy và khuyến khích sản xuất sạch và tiêu dùng các sản phẩm của các ngành sản xuất sạch.

Thông tin về các chương trình ngăn ngừa các sự cố công nghiệp, giảm thiểu các tác động đối với môi trường, quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm, các chiến lược có tính phòng ngừa cho các dự án sản xuất sạch, công nghệ môi trường v.v.

Các cơ sở dữ liệu về công nghệ sạch trên thế giới.

http://www.unepie.org

email: unepie@unep.fr

University of Manchester, EIA Centre

Trung tâm EIA/ Trường đại học tổng hợp Manchester

Trang Web này có chứa các bản tin về ĐTM, rất nhiều tờ rơi về ĐTM, nhiều báo cáo, các ấn phẩm về ĐTM, danh mục các hoạt động đào tạo về ĐTM và các tài liệu liên quan đến hoạt động ĐTM ở các nước đang phát triển.

http://www.art.man.ac.uk/

EIA/eiac.htm

email: eia.centre@man.ac.uk

U.S. Department of Energy (DOE) Office of Environmental Management

Phòng quản lý môi trường/ Cục Năng lượng Mỹ

Trang Web này có chứa các thông tin về các chủ đề có liên quan tới quản lý môi trường, bao gồm quản lý chất thải rắn, khôi phục môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm và thông tin về khoa học, công nghệ.

http://www.energy.gov/

http://www.em.doe.gov/

index4.html

email: info@www.em.doe.gov

 

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim