Trung tâm Môi trường Công nghiệp hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2022 với chủ đề “Chỉ một Trái Đất” (Only One Earth)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 2
Truy cập: 4.223.100

Lễ Công bố Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ Sáu, 07 Tháng Mười Một 2014 11:14 SA

Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 08/11 tại Hà Nội...

Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 08/11 tại Hà Nội, Hội đồng phổ biến giáo dục trung ương và Bộ Tư pháp tổ chức Lễ Công bố “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tham dự Lễ Công bố có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội và Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Hà Nội; các tổ chức xã hội nghề nghiệp, toàn thể cán bộ, công chức Bộ Tư pháp, đại diện cán bộ, đoàn viên, thanh niên thủ đô và các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và chủ trì Lễ Công bố.

Năm 2013, năm đầu tiên Luật PBGDPL có hiệu lực thi hành và cũng là năm đầu tiên Ngày 9/11 trở thành Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Đây cũng là năm ghi nhận một sự kiện hệ trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Ngày Pháp luật năm nay có ý nghĩa đặc biệt, vừa là sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng nêu trên, vừa là tiền đề, là cơ sở để tổ chức Ngày Pháp luật trong những năm tiếp theo có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả thiết thực.

Trong công cuộc Đổi mới đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay, việc tăng cường vai trò, hiệu lực của Hiến pháp, pháp luật là một tất yếu khách quan, một đòi hỏi bức thiết. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định, cùng với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phải tích cực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; cùng với việc không ngừng xây dựng, hoàn thiện pháp luật với khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phải ra sức tăng cường pháp chế XHCN, hiệu quả thi hành pháp luật mà khâu đầu tiên là nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chính vì vậy, ngày 20/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật PBGDPL, quy định rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác PBGDPL, đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả. Một trong những giải pháp đó là việc Quốc hội đã lựa chọn và quyết định lấy ngày 9/11, ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước ta là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, để từ đó hằng năm chúng ta tổ chức tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ và các đại biểu đã dành thời gian đến dự buổi Lễ trọng thể này. Bộ trưởng cho biết, đến nay hầu hết các Bộ, ngành và tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành, đã và đang thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật bằng rất nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo. Điểm nhấn về nội dung của Ngày Pháp luật năm 2013 là tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và xã hội; về những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và những đạo luật quan trọng đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và nhất là những dự thảo luật đang được Quốc hội xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 6 liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, như: Luật đất đai (sửa đổi), Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật việc làm, Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Các thông tin pháp luật và thi hành pháp luật trong các lĩnh vực như bảo vệ biển đảo, chủ quyền quốc gia, phòng, chống tham nhũng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết các tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo… cũng đã được các Bộ, ngành, địa phương chọn để tuyên truyền, phổ biến trong dịp này

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Hiến pháp là đạo luật cơ bản, là hình thức pháp lý cao nhất thể hiện tư tưởng, đường lối, cương lĩnh của Đảng,ý chí, nguyện vọng và những lợi ích cơ bản của nhân dân. Vì vậy, các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, các đơn vị vũ trang và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Nhà nước ta phải xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, khách quan, tạo động lực thúc đẩy xã hội phát triển vì hạnh phúc của mọi người và mỗi người.  Để làm tốt điều đó, Nhà nước  phải được tổ chức, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và phải được kiểm soát bằng chính Hiến pháp và pháp luật. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chỉ thành công khi các quy định của Hiến pháp, pháp luật được nghiêm chỉnh chấp hành, từng bước trở thành nhu cầu tự thân của mỗi ngư­ời. Do đó, ý thức pháp luật có thể được coi là tiền đề tư tưởng cho sự củng cố và phát triển nền pháp chế, là cơ sở để xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Ngày Pháp luật Việt Nam phải được tổ chức thiết thực, phù hợp trong từng ngành, từng cấp để phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân. Tránh phô trương, hình thức; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đề xuất, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, triệt để loại bỏ tham nhũng, mọi hành vi tiêu cực trong hoạt động của bộ máy nhà nước; cung cấp đầy đủ, tiện lợi các dịch vụ pháp lý phục vụ nhu cầu về luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, hộ tịch và các dịch vụ pháp lý khác để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; phát huy dân chủ, vận động, thu hút quần chúng nhân dân tham gia hoạt động xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những thành tích, cố gắng, nỗ lực của Bộ Tư pháp, cũng như các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tái cơ cấu nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; tham mưu cho Chính phủ trong việc nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới và xây dựng một đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Với ý nghĩa to lớn, thiết thực đó, Thủ tướng long trọng công bố: “Ngày 09/11 là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam đã phát biểu hưởng ứng Ngày pháp luật.

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim